Spain, France, Germany (2001-2002)

P1010018.JPG P1010022.JPG P1010029.JPG P1010030.JPG P1010031.JPG P1010032.JPG
P1010033.JPG P1010035.JPG P1010036.JPG P1010037.JPG P1010038.JPG P1010039.JPG
P1010040.JPG P1010041.JPG P1010042.JPG P1010043.JPG P1010044.JPG P1010045.JPG
P1010047.JPG P1010048.JPG P1010050.JPG P1010055.JPG P1010056.JPG P1010059.JPG

Next Page

Spain - Barcelona, Madrid
France - Montpelier, Nimes, Paris
Germany - Hamburg
USA - JFK